Nawigacja : Strona główna Edukacja, nauka

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Policealne Studium Zawodowe w Bydgoszczy


Top

Studio Bar-F/Pracownia plastyczna Informacje

Informacje Policealne Studium Zawodowe powstało w 1992 roku, jest częścią Zespołu Szkół Prywatnych w Bydgoszczy jedną z najstarszych niepublicznych placówek oświatowych w Polsce. Posiadając ugruntowaną renomę oraz zaufanie słuchaczy, instytucji i pracodawców z powodzeniem kształci profesjonalistów w różnych dziedzinach. W 2001r. Studium zostało objęte patronatem Polsko-Amerykańskiego Instytutu Teorii Zarządzania i Biznesu. Efektem nawiązanej współpracy jest możliwość udziału w ciekawych, nowoczesnych formach szkoleń (prowadzonych przez wykładowców z USA) dających możliwość uzyskania certyfikatów w ramach poszczególnych kierunków. Do tej pory Studium ukończyło już kilka tysięcy absolwentów na różnych kierunkach: studium hotelarstwa, obsługi turystycznej, ekologii i ochrony środowiska, menedżerów, studium finansów i rachunkowości, bankowości, informatyki i studium kosmetyczne. Studium oferuje szeroki zakres kierunków kształcenia dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy. Programy nauczania są na bieżąco aktualizowane zgodnie z najnowszymi trendami reformy edukacji MEN, zawierają ponadto te treści, które uważa się za niezbędne dla osiągania przez słuchaczy możliwości korzystania z nieustannego postępu wiedzy, nowinek technicznych co w przyszłości owocuje osiąganiem sukcesów zawodowych. Studium zapewnia wszystkim wartościowe praktyki zawodowe pozwalające zdobyć cenne doświadczenie w zakresie wybranego kierunku kształcenia. Nad właściwym przebiegiem procesu kształcenia czuwa zespół nauczycieli-fachowców, gwarantujących najwyższą jakość realizacji programów, łączących wiedzę z umiejętnościami jej przekazywania. Studium kształci słuchaczy w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Nauka, trwa dwa lata. Nabór prowadzony jest co semestr. Słuchacze Studium w trakcie nauki i po jej ukończeniu mogą korzystać z dodatkowych kursów i szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Powszechny wchodzący w skład Zespołu Szkół Prywatnych, otrzymują zniżki przy podejmowaniu kolejnego kierunku nauki. Rozkład zajęć pozwala słuchaczom na pracę zawodową lub jej aktywne poszukiwanie. Słuchacze otrzymują również zaświadczenia stanowiące podstawę do ubiegania się o odroczenie służby wojskowej bądź utrzymania świadczeń ZUS. Absolwenci Studium, którzy wyrażą wolę przystąpienia i pomyślnie zdadzą egzamin z przygotowania zawodowego otrzymują dyplom państwowy w danej specjalności oraz, podobnie jak pozostali, świadectwo ukończenia szkoły wraz ze specyfikacją przedmiotów i ocenami końcowymi. Najlepszym wręczamy listy rekomendacyjne do pracodawców. Uznanie dla wysokiego poziomu nauczania w Studium dało wyraz w nadaniu uprawnień szkoły publicznej (decyzja Kuratora Oświaty w Bydgoszczy nr 18/92 z dnia 2 stycznia 1992 r). Warunki przyjęcia: ukończona szkoła średnia, podpisanie przez słuchacza umowy o naukę, jednorazowa wpłata wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, kwestionariusz osobowy, 4 fotografie, zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki. KADRY I PŁACE W FIRMIE Informacje ogólne: Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej, wydaje legitymacje szkolne, wydaje zaświadczenia do WKU, ZUS, KRUS, zakładów pracy, MOPS itp. Organizacja zajęć: Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i projektów. Szkoła organizuje praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla wszystkich słuchaczy. Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje egzamin z przygotowania zawodowego uzyskując tytuł technika sprzedawcy. Kadra: Wykwalifikowana, kompetentna, ustawicznie dokształcająca się kadra gwarantuje wysoki poziom nauczania, rozbudzanie pasji poznawczych i różnorodnych uzdolnień słuchaczy. Nauczyciele prowadzą partnerski dialog ze słuchaczami. Zgodnie z zasadą demokracji respektowane są prawa ucznia. Grono pedagogiczne ma świadomość, że nauczyciel powinien być przewodnikiem w poszukiwaniu wiedzy, rozwijać dociekliwość poznawczą oraz przygotowywać słuchaczy do samokształcenia, uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym zintegrowanej Europy. Umiejętności i kwalifikacje absolwenta szkoły: Technik praca biurowych zarządza biurem firmy. Prowadzi dokumentację kadrową i płacową. Administruje teczkami osobowymi i dokumentacją związaną z ZUS. Ewidencjonuje urlopy i zwolnienia lekarskie. Odpowiada za rachubę płac. Praca: Technik prac biurowych będzie mógł znaleźć zatrudnienie we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na formę organizacyjną czy własnościową, w różnych komórkach organizacyjnych tych podmiotów. Przedmioty nauczania: 1.organizacja gospodarki 2.ustrój administracyjny państwa 3.organizacja i zasady funkcjonowania biura firmy 4.zasady i przepisy bhp w firmie 5.techniczne środki pracy biurowej 6.komputer w biurze 7.prawo pracy 8.zagadnienia ubezpieczeń społecznych 9.dokumentacja rachunkowo-płacowa. 10.praktyka zawodowa Zajęcia pozalekcyjne *taniec towarzyski, basen, samoobrona *reklama w firmie *językowe (angielski, francuski, rosyjski, niemiecki) *tworzenie baz danych *tworzenie stron internetowych Nauczane kierunki: hotelarstwo, informatyka,kosmetyka, administracja, pracownik socjalny, zarządzanie, bankowość, obsługa turystyki, rachunkowość, hotelrastwo i organizacja reklamy Zapraszamy!!!

Top

DANE FIRMY

Adres: Studio Bar-F/Pracownia plastyczna
ul. Staszica 4
Bydgoszcz

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 10:00-18:0
sb: 10:00-14:0
nd: 10:00-18:0

Tel.
52 3222020